.
Ni-Cd
HAZE
Home제품소개Ni-Cd


KXP (산업용, 항공용, AGV용)  명      칭 : 초고율 방전형
  특      징 : 20분 이하의 단시간 대전류의 부하에 적합
(최고 성능 기종)Sintered Type성능
  적용 범위 : AGV 엔진 스타팅 및 가스터빈 시동, 엘리베이터 비상 조작, 철도 차량 및 항공기 그 외 단시간 대전류의 비상기기 조작용


Cell Type
Nominal
Capacity
(Ah)
Dimensions(mm)
Cell Weight
(filled) (kg)
Electrolyte
Volume(ℓ)
Container
material
Pole
W
L
H
KXP10
10
81
29
218
1.1
0.16
PA
M10x2
KXP20
20
81
37
244
1.3
0.15
AS
M10x2
KXP30
30
82
43
255
1.7
0.22
AS
M10x2
KXP30-3
30
81
37
235
1.5
0.20
PA
M10x2
KXP40
40
82
43
255
1.8
0.21
AS
M10x2
KXP40-2
40
81
67
175
1.9
0.21
PA
M10x2
KXP50
50
82
49
244
2.0
0.20
AS
M10x2
KXP60
60
139
62
267
4.5
0.91
MBS
M16x2
KXP60-2
60
81
50
250
2.8
0.25
PA
M10x2
KXP80
80
139
62
267
5.1
0.90
MBS
M16x2
KXP80-2
80
134
70
285
5.2
0.90
MBS
M16x2
KXP80-3
80
81
75
243
3.1
0.45
PA
M12x2
KXP90
90
81
75
243
3.4
0.45
PA
M12x2
KXP100
100
134
70
285
5.5
0.85
MBS
M16x2
KXP120
120
139
79
365
7.5
1.09
MBS
M16x2
KXP140
140
139
79
365
7.9
1.08
MBS
M16x2
KXP170
170
139
79
365
8.0
1.07
MBS
M16x2
KXP190
190
139
79
365
8.5
1.06
MBS
M16x2
KXP200
200
167
107
348
11.0
1.70
MBS
M20x2
KXP220
220
167
107
348
13.0
1.65
MBS
M20x2


 
Untitled Document
       우)431-767 경기도 안양시 동안구 학의로 268 813호,814호 (안양메가밸리)
   Tel : 031-344-6600  Fax : 031-420-4451  E-mail : akor@akor.co.kr
   Copyrightⓒ A-Kor Co., Ltd All Rights Reserved.